Het bestuur van Stichting Abraham Tuschinski Fonds heeft de nieuwe ATF Uitvoeringsregeling 2023 vastgesteld.
Deze vind je hier.

Toelichting
Afgelopen jaar is het Btw-convenant Film geëvalueerd door het ministerie van OCW, het Filmfonds en de brancheorganisaties van bioscoopexploitanten (NVBF), distributeurs (FDN) en producenten (NAPA/NCP). 

Dit heeft geresulteerd in het vernieuwde Btw-convenant film 2022. Daarnaast is het ATF-bestuur verzocht om de Uitvoeringsregeling 2020 fundamenteel te herzien. Betrokken partijen kwamen het volgende overeen:

 • Doel van ATF blijft het verstrekken van substantiële bijdragen om de productie van Nederlandse bioscoopfilms met een verwacht hoog publieksbereik te ondersteunen.
 • De uitvoeringsregeling moet transparant zijn en geënt zijn op een ‘automatische’, niet-inhoudelijke beoordeling; dit biedt betrokken partijen zo veel mogelijk zekerheid. De huidige, op competitie gestoelde aanvraagsystematiek, vervalt.
 • In de nieuwe systematiek vormt het bewezen bioscoopsucces van eerdere films het uitgangspunt.
 • Met ingang van 2023 wordt de afdracht van distributeurs en bioscoopexploitanten via resp. de FDN en de NVBF aan ATF jaarlijks geïndexeerd op basis van de gemiddelde procentuele prijsstijging van een bioscoopkaartje in het voorgaande jaar. (Tot en met 2022 ging het om een vast bedrag van € 0,15 per betaald bioscoopkaartje). 

Hoofdlijnen nieuwe systematiek 

 • De nieuwe Uitvoeringsregeling 2023 is van toepassing per 1 januari 2023.
 • Ieder jaar stelt het ATF-bestuur – aan de hand van de bezoekcijfers van bioscopen en filmtheaters (Maccsbox) – vast wat de tien best bezochte Nederlandse films waren die in het voorgaande kalenderjaar zijn uitgebracht. (Voorwaarde is dat de films minimaal 100.000 betalende bezoekers hebben behaald). Deze tien films worden aangemerkt als referentiefilm.
 • De peildatum voor vaststelling van de referentiefilms valt in de eerste helft van april. De resultaten van films die worden uitgebracht voor 31 december van het voorafgaande jaar worden meegeteld tot en met 31 maart.
 • Aan de producent van elke referentiefilm wordt een reservering toegekend.

Vaststelling op peildatum

 • Het te verdelen budget: de afdrachten die NVBF en FDN hebben gedaan aan ATF namens hun leden op basis van de afspraken in het Btw-convenant Film.
 • De hoogte van de reservering per film; voor elke film is dit een substantieel basisbedrag dat – naargelang het aantal bioscoopbezoekers – wordt aangevuld met een variabel bedrag. In aanloop naar de eerste peildatum (1e helft april) wordt de systematiek nader uitgewerkt door het ATF-bestuur.

Omzetting reservering in (voorlopige) ATF-bijdrage

 • Uiterlijk drie jaar na vaststellen van de reservering moet de betreffende producent een aanvraag indienen bij ATF.
 • Bijdragen worden in principe verstrekt t.b.v. de financiering van één nieuwe film met verwacht hoog publieksbereik.
 • Reserveringen kunnen gestapeld worden.
 • Wanneer de producent niet het volledige bedrag van de reservering kan/wil benutten voor één film ontstaat er een ‘restbedrag’. Ook zo’n restbedrag mag onder bepaalde voorwaarden benut worden door het op te tellen bij (een) andere reservering(en).

Voorwaarden toekenning (voorlopige) ATF Bijdrage, o.m.:

 • De aanvraag maakt deel uit van de financiering voor aanvang van de opnames.
 • Aan de film is/wordt een bijdrage toegekend door de Netherlands Film Production Incentive.
 • De productiekosten bedragen minimaal € 1.000.000. 
 • De ATF-bijdrage bedraagt max. 35% van de financiering van de film en is niet hoger dan de (cumulatieve) reservering(en) van de producent. 
 • De distributeur verstrekt een Minimum Garantie (MG) van minimaal € 300.000. 
 • Wanneer additionele investeringen vereist zijn boven de MG van € 300.000, moet de verhouding tussen de MG van de distributeur en Equity van de producent 50/50 zijn.

Aan bovenstaande toelichting kunnen geen rechten ontleend worden; de tekst van de Uitvoeringsregeling 2023 is leidend.

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.
Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.