Aanvraagronde 2022-I met sluitingsdatum 28 maart 2022 – budget € 2,25 miljoen

Op 31 januari jl. heeft Staatssecretaris Uslu in een brief aan de Tweede Kamer (ref.  31280602) toegelicht dat het Ministerie van OCW een 5e steunpakket in zal zetten om makers en creatieve professionals in culturele sector te ondersteunen. Zij reserveerde € 3,5 miljoen voor het Abraham Tuschinski fonds. In februari heeft het ATF bestuur een aanvraag ingediend bij het Ministerie van OCW.

Om aan te kunnen sluiten op Netherlands Production Incentive van het Nederlands Filmfonds met sluitingsdatum 9 mei 2022, stelde het ATF bestuur onder voorbehoud van toekenning van de extra steun een aanvraagronde open, die sluit op 28 maart 2022. Het maximaal beschikbare budget voor deze ronde bedraagt € 2,25 miljoen. Publieksfilms met een productiebudget van minimaal € 1.500.000,- komen voor deze aanvraagronde in aanmerking. Inmiddels heeft de staatssecretaris de ATF-aanvraag gehonoreerd. 

Het ministerie van OCW stelt daarbij in het kader van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie nadere voorwaarden aan de inzet van de € 3,5 miljoen voor het Abraham Tuschinski Fonds uit het 5e steunpakket voor de creatieve en culturele sector. 

Om hieraan tegemoet te komen, gelden voor alle in te dienen aanvragen de volgende – aanvullende – voorwaarden:

1. In art. 1 van de ATF Uitvoeringsregeling 2020 vervalt de begripsbepaling van Aanvrager; deze wordt vervangen door:
een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de productie en exploitatie van filmproducties en/of mediaproducties. De rechtspersoon is ten tijde van de aanvraag gedurende minimaal twee jaar daarvoor gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland;” 

2. Aan art. 7 van de ATF Uitvoeringsregeling 2020 wordt toegevoegd:
“c. Indien een financiële bijdrage is verleend aan een ontvanger van de financiële bijdrage waarvan de hoofdvestiging of vestigingsplaats niet in Nederland is gelegen, dan is de ontvanger van de financiële bijdrage verplicht ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat de ontvanger van de financiële bijdrage op het moment van betaling beschikt over een nevenvestiging in Nederland met tenminste één werknemer in vaste dienst.”

Let op: deze aanvullende voorwaarden liggen in lijn met het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie Nederland d.d. 1 januari 2021 van het Filmfonds.

Hulp bij lopende ATF-projecten
Indien lopende projecten door de corona-crisis tegen problemen aanlopen met betrekking tot een voorlopige ATF-bijdrage, dan verzoek wij u ons hierover per mail te informeren via  info@abrahamtuschinskifonds.nl.
Vanzelfsprekend zal het bestuur zich inspannen om tot passende oplossingen te komen.

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2020 moet een aanvraag indienen via de ATF-webmodule onder Downloads in de menubalk. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘Aanvrager’ is en de distributeur de ‘Mede-aanvrager’. Zowel de Aanvrager als Mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging. 

Indiendata
Informatie over indiendata van aanvraagrondes worden op deze website gepubliceerd. Het beschikbare budget voor een aanvraagronde wordt enkele weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van een aanvraagronde bekend gemaakt. Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.
Sluitingstijd is altijd 17.00 op de dag van de indiendatum! 

Deadline aanvraagrondes ATF 2022 (onder voorbehoud)

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van de Uitvoeringsregeling 2020, bepaald wie in aanmerking komt voor een voorlopige bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal vier weken na sluitingsdatum worden de Aanvrager en Mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige-) toekenningsbrief.

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.