Aanvraagronde III | Start 15 mei – sluiting 15 juni  2021 (17:00)
Budget: € 2.450.000 | binnen dit budget is voor max. drie Publieksfilms (productiebegroting < € 1.500.000) max. € 120.000 per project beschikbaar.
Zie hieronder aanvullende voorwaarden bij
 ATF Uitvoeringsregeling 2020.

Op 17 mei 2021 (10:00 – 11:00) wordt voor deze aanvraagronde door NAPA een online informatiebijeenkomst georganiseerd voor producenten.
Contact? Tiemen van Willenswaard – tiemen@producentenalliantie.nl.

Achtergrond rondes II en III 2021
De COVID-19 pandemie leidt – wereldwijs – tot langdurige sluiting van bioscopen en filmtheaters. Om de negatieve effecten op de financiering van Nederlandse Publieksfilms te ondervangen, alloceerde minister Van Engelshoven uit het 2e steunpakket voor de creatieve en culturele sector 5 miljoen euro aan het Abraham Tuschinski Fonds. Lees meer > hier.

Deze OCW bijdrage maakt in de 1e helft van 2021 extra ATF aanvraagrondes voor Publieksfilms mogelijk. De volgende – en laatste – ronde start op 15 mei en sluit op 15 Juni (17:00).

Deze ronde III 2021 sluit aan op de Netherlands Production Incentive van het Nederlands Filmfonds met de deadline 30 augustus 2021 (17:00)
Let op: De NFPI aanvraag moet – en kan – binnen 14 dagen na de toekenning van de voorlopige Bijdrage ATF bij het Nederlands Filmfonds aangevraagd worden. 

Aanvullende voorwaarden rondes II en III 2021
In het kader van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie worden aanvullende voorwaarden gesteld aan ATF Bijdragen die worden verleend o.b.v. de OCW toekenning van 5 miljoen euro.

De ATF Uitvoeringsregeling 2020 is – tijdelijk en gedeeltelijk – aangepast:

1. In art. 1 vervalt de begripsbepaling van Aanvrager; deze wordt vervangen door:
“een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de productie en exploitatie van filmproducties en/of mediaproducties. De rechtspersoon is ten tijde van de aanvraag gedurende minimaal twee jaar daarvoor gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland;”

2. Aan art. 7 wordt toegevoegd:
“c. Indien een financiële bijdrage is verleend aan een ontvanger waarvan de hoofdvestiging of vestigingsplaats niet in Nederland is gelegen, dan is de ontvanger van de financiële bijdrage verplicht ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat de ontvanger van de financiële bijdrage op het moment van betaling beschikt over een nevenvestiging in Nederland met tenminste één werknemer in vaste dienst.”

Let op: deze aanvullende ATF voorwaarden liggen in lijn met het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie Nederland d.d. 1 januari 2021 van het Filmfonds.

Hulp bij lopende ATF-projecten
Indien lopende projecten door de corona-crisis tegen problemen aanlopen met betrekking tot een verstrekte ATF bijdrage, dan verzoek wij u ons hierover per mail te informeren via  info@abrahamtuschinskifonds.nl.
Vanzelfsprekend zal het bestuur zich inspannen om tot passende oplossingen te komen.

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2020 moet een aanvraag indienen via de ATF-webmodule onder Downloads in de menubalk. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘Aanvrager’ is en de distributeur de ‘Mede-aanvrager’. Zowel de Aanvrager als Mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging. 

Indiendata
Hieronder vindt u informatie over de indiendata van aanvraagrondes. Beschikbare budgetten worden in principe twee weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van een aanvraagronde bekend gemaakt.  Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van de Uitvoeringsregeling 2020, bepaald wie in aanmerking komt voor een bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal vier weken na sluitingsdatum worden de aanvrager en mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige-) toekenningsbrief.

Deadline aanvraagrondes ATF 2021 (onder voorbehoud)
Sluitingstijd altijd 17.00 op de dag van de indiendatum!
Ronde I            (combinatie met laatste ronde 2020) 17 december 2020 (gesloten)
                          Budget € 1,6 miljoen
Ronde II           1 april 2021 (gesloten)
                          Budget € 2,5 miljoen

Ronde III          15 juni 2021 (gesloten)
                          Budget € 2,45 miljoen
Ronde IV          9 september 2021 (o.v.b.)

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

Let op
Indien u dringende vragen heeft over aanpassingen in de Uitvoeringregeling per  februari 2020 dan kunt u contact opnemen met:
–  (distributeurs) Anne de Jong, directeur FDN (tevens voorzitter ATF).
Anne.de.Jong@nvpi.nl | 06 543 657 70
– (producenten) Gamila Ylstra voor de NAPA (tevens vicevoorzitter ATF).
gamila.ylstra@xs4all.nl | 06 218 542 52.

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.