Alles is zoals het zou moeten zijn (2019) Penoza: The Final Chapter (2019) De Piraten van Hiernaast (2019)

Verlenging Aanvraagronde II tot 1 april
Het ministerie van OCW heeft in het kader van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie nadere voorwaarden gesteld aan de inzet van de € 5 miljoen voor het Abraham Tuschinski Fonds uit het 2e steunpakket voor de creatieve en culturele sector. 
Om hieraan tegemoet te komen, heeft het ATF bestuur besloten Aanvraagronde II te verlengen tot uiterlijk 1 april 2021. Het bestuur heeft op 6 april de uitslag van deze aanvraagronde bekendgemaakt. Meer informatie over toegekende projecten: hier

Voor alle reeds ingediende en in te dienen aanvragen gelden de volgende – aanvullende – voorwaarden:

1. In art. 1 van de ATF Uitvoeringsregeling 2020 vervalt de begripsbepaling van Aanvrager; deze wordt vervangen door:
“een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de productie en exploitatie van filmproducties en/of mediaproducties. De rechtspersoon is ten tijde van de aanvraag gedurende minimaal twee jaar daarvoor gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland;” 

2. Aan art. 7 van de ATF Uitvoeringsregeling 2020 wordt toegevoegd:
“c. Indien een financiële bijdrage is verleend aan een ontvanger van de financiële bijdrage waarvan de hoofdvestiging of vestigingsplaats niet in Nederland is gelegen, dan is de ontvanger van de financiële bijdrage verplicht ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat de ontvanger van de financiële bijdrage op het moment van betaling beschikt over een nevenvestiging in Nederland met tenminste één werknemer in vaste dienst.”

Let op:  de aanvullende voorwaarden liggen in lijn met het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie Nederland d.d. 1 januari 2021 van het Filmfonds.

Aanvraagronde II –  budget € 2,5 miljoen
(*onder voorbehoud van toezegging subsidie OCW)
Op 24 februari 2021 heeft het ATF bestuur het Uitvoeringsreglement 2020 aangepast na afstemming met de beroepsorganisaties. Het gaat om een aantal praktische verbeteringen. Onder meer wordt het puntenaantal ter vaststelling van de rangorde voortaan vastgesteld op basis van de Productiekosten van de Publieksfilm na aftrek van de post onvoorzien (wegingsfactor 30%).
Meer informatie vindt u onder Downloads.

Op 10 februari jl. heeft Minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer (ref.  26713578) toegelicht dat het Ministerie OCW extra middelen in zal zetten om makers in de creatieve en culturele sector tijdens de lockdown te ondersteunen. Zij stelt € 5 miljoen beschikbaar voor het Abraham Tuschinski fonds. Om aan te sluiten op Netherlands Production Incentive van het Nederlands Filmfonds met sluitingsdatum 15 april, stelt het ATF bestuur een aanvraagronde open, die na verlenging sluit op 1 april. Het maximaal beschikbare budget bedraagt € 2,5 miljoen. Publieksfilms met een productiebudget van minimaal € 1.500.000,- komen voor deze aanvraagronde in aanmerking.

Let op: Een bijdrage in deze ATF aanvraagronde zal worden gedaan ‘onder de opschortende voorwaarde dat voldoende gelden daadwerkelijk ter beschikking zijn gesteld aan het Abraham Tuschinski Fonds door de minister van OCW in het kader van de op 10 februari 2021 vanwege de COVID19-pandemie aangekondigde subsidie voor het Abraham Tuschinski Fonds.’
Het Filmfonds zal de ‘voorlopige bijdrage onder voorbehoud’ accepteren bij de beoordeling van de NVPI aanvraag.

Coronacrisis
Helaas zijn door de Covid19 pandemie ook in Nederland de bioscopen noodgedwongen gesloten. Vorig jaar waren door de coronacrisis de afdrachten aan het ATF fonds uit bioscoopkaartverkoop voor de ondersteuning van Nederlandse Publieksfilms zeer beperkt. Verschillende aanvraagrondes werden noodgedwongen uitgesteld en kwamen te vervallen. Uiteindelijk stelde het bestuur in december 2020 alsnog een aanvraagronde open, waarbij de laatste ronde 2020 en de eerste ronde 2021 werden samenvoegen. De uitslag van deze aanvraagronde is in januari bekend gemaakt.
Meer informatie over toegekende projecten: hier

Let op: het ATF bestuur volgt het oordeel van (en de afwikkeling door) het Filmfonds in geval van calamiteiten bij lopende filmproducties die rechtstreeks zijn gerelateerd aan de COVID19 pandemie.

Hulp bij lopende ATF-projecten
Indien lopende projecten door de corona-crisis tegen problemen aanlopen met betrekking tot een verstrekte ATF bijdrage, dan verzoek wij u ons hierover per mail te informeren via  info@abrahamtuschinskifonds.nl.
Vanzelfsprekend zal het bestuur zich inspannen om tot passende oplossingen te komen.

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2020 moet een aanvraag indienen via de ATF-webmodule onder Downloads in de menubalk. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘Aanvrager’ is en de distributeur de ‘Mede-aanvrager’. Zowel de Aanvrager als Mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging. 

Indiendata
Hieronder vindt u informatie over de indiendata van aanvraagrondes. Beschikbare budgetten worden in principe twee weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van een aanvraagronde bekend gemaakt.  Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van de Uitvoeringsregeling 2020, bepaald wie in aanmerking komt voor een bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal vier weken na sluitingsdatum worden de aanvrager en mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige-) toekenningsbrief.

Deadline aanvraagrondes ATF 2021 (onder voorbehoud)
Sluitingstijd altijd 17.00 op de dag van de indiendatum!
Ronde I            (combinatie met laatste ronde 2020) 17 december 2020
                          Budget € 1,6 miljoen (afgerond)
Ronde II           1 april 2021
                          Budget € 2,5 miljoen (afgerond)

Ronde III          15 juni 2021
Ronde IV          [9 september 2021] 

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

Let op
Indien u dringende vragen heeft over aanpassingen in de Uitvoeringregeling per  februari 2020 dan kunt u contact opnemen met:
–  (distributeurs) Anne de Jong, directeur FDN (tevens voorzitter ATF).
Anne.de.Jong@nvpi.nl | 06 543 657 70
– (producenten) Gamila Ylstra voor de NAPA (tevens vicevoorzitter ATF).
gamila.ylstra@xs4all.nl | 06 218 542 52.

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.