Alles is zoals het zou moeten zijn (2019) Penoza: The Final Chapter (2019) De Piraten van Hiernaast (2019)

 

Nieuwe Uitvoeringsregeling 2020
Met ingang van 27 februari 2020 hanteert het Abraham Tuschinski Fonds (ATF) de Uitvoeringsregeling 2020. Deze vindt u met de bijlagen en een toelichting onder Downloads in de menubalk.

September ronde – vervallen
Helaas zijn er ook in de afgelopen periode onvoldoende afdrachten aan het fonds uit bioscoopkaartverkoop voor de ondersteuning van Nederlandse Publieksfilms.
Het bestuur ziet zich dan ook genoodzaakt om de ronde met sluitingsdatum 7 september te laten vervallen. Het bestuur is in overleg met de convenantpartners en in het bijzonder het Ministerie van OCW en het Filmfonds voor ondersteuning van het fonds. Mochten aantrekkende bioscoopbezoeken of anderszins positieve ontwikkelingen aanleiding geven de besluitvorming te herzien dan zal het bestuur dit via de website kenbaar maken.

We wensen iedereen in de sector een goede gezondheid en een snelle verbetering van de precaire situatie in de film- en bioscoopsector.

Hulp bij lopende ATF-projecten
Indien lopende projecten door de corona-crisis tegen problemen aanlopen met betrekking tot een verstrekte ATF bijdrage, dan verzoek wij u ons hierover per mail te informeren via  info@abrahamtuschinskifonds.nl.
Vanzelfsprekend zal het bestuur zich inspannen om tot passende oplossingen te komen.

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2020 moet daarvoor een aanvraag indienen via de ATF-webmodule. Deze Aanvraagmodule 2020 vindt u onder Downloads in de menubalk. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘aanvrager’ is en de distributeur de ‘mede-aanvrager’.
Zowel de aanvrager als mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging.

Indiendata
Op de ATF – website worden de indiendata en budgetten per ronde vermeld. Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van de Uitvoeringsregeling 2020, bepaald wie in aanmerking komt voor een bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal zes weken na sluitingsdatum worden de aanvrager en mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige -) toekenningsbrief.

Indiendata
Sluitingstijd altijd 17.00 op de dag van de indiendatum!

Reguliere Rondes 2020

Ronde I [ 23 december 2019 ] Het beschikbare budget voor deze ronde is € 1.5 miljoen
Tot uiterlijk maandag 23 december 2019, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor filmproducties die nog NFPI (production incentive) gaan aanvragen in de (NFPI-) ronde van 3 februari 2020.

Ronde II [26 maart 2020] VERVALLEN

Ronde III [13 juli 2020] VERVALLEN

Ronde III [7 september 2020] VERVALLEN

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

Let op
Indien u dringende vragen heeft over aanpassingen in de Uitvoeringregeling per  februari 2020 dan kunt u contact opnemen met:
–  (distributeurs) Anne de Jong, directeur FDN (tevens voorzitter ATF).
Anne.de.Jong@nvpi.nl | 06 543 657 70
– (producenten) Gamila Ylstra voor de NAPA (tevens vicevoorzitter ATF).
gamila.ylstra@xs4all.nl | 06 218 542 52.

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.