Aanvraagronde 2022-II met sluitingsdatum 11 juli 2022 – budget € 1,86 miljoen

Bij besluit van 8 maart 2022 heeft Staatssecretaris Uslu € 3,5 miljoen beschikbaar gesteld aan ATF in het kader van het vijfde specifieke steunpakket voor de culturele en creatieve sector (zie toelichting aan de Tweede Kamer; 32 820, nr. 458).

In aansluiting op de  Netherlands Production Incentive van het Nederlands Filmfonds met sluitingsdatum 22 augustus 2022, stelt het ATF bestuur een nieuwe aanvraagronde open, die sluit op 11 juli 2022 (17:00 uur). Het maximaal beschikbare budget voor deze ronde bedraagt € 1,86 miljoen. Hiervan is € 1,5 miljoen beschikbaar voor Publieksfilms waarvan het productiebudget minimaal € 1,5 miljoen bedraagt. Daarnaast is € 360K beschikbaar voor maximaal 3 Publieksfilms waarvan het productiebudget per film minder bedraagt dan € 1,5 miljoen. (cf art 6.b Uitvoeringsreglement 2020). 

Het ministerie van OCW stelt daarbij in het kader van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV) van de Europese Commissie nadere voorwaarden aan de inzet van de € 3,5 miljoen voor het Abraham Tuschinski Fonds uit het 5e steunpakket voor de creatieve en culturele sector. 

Om hieraan tegemoet te komen, gelden voor alle in te dienen aanvragen de volgende – aanvullende – voorwaarden:

1. In art. 1 van de ATF Uitvoeringsregeling 2020 vervalt de begripsbepaling van Aanvrager; deze wordt vervangen door:
een rechtspersoon die op continue basis bedrijfsactiviteiten ontplooit met als hoofddoel de productie en exploitatie van filmproducties en/of mediaproducties. De rechtspersoon is ten tijde van de aanvraag gedurende minimaal twee jaar daarvoor gevestigd en actief geweest in Nederland, een Lidstaat van de Europese Unie, of in een Staat die partij is bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, of in Zwitserland;” 

2. Aan art. 7 van de ATF Uitvoeringsregeling 2020 wordt toegevoegd:
“c. Indien een financiële bijdrage is verleend aan een ontvanger van de financiële bijdrage waarvan de hoofdvestiging of vestigingsplaats niet in Nederland is gelegen, dan is de ontvanger van de financiële bijdrage verplicht ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat de ontvanger van de financiële bijdrage op het moment van betaling beschikt over een nevenvestiging in Nederland met tenminste één werknemer in vaste dienst.”

Let op: deze aanvullende voorwaarden liggen in lijn met het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie Nederland d.d. 1 januari 2021 van het Filmfonds.

2. Aan art. 7 van de ATF Uitvoeringsregeling 2020 wordt toegevoegd:
“c. Indien een financiële bijdrage is verleend aan een ontvanger van de financiële bijdrage waarvan de hoofdvestiging of vestigingsplaats niet in Nederland is gelegen, dan is de ontvanger van de financiële bijdrage verplicht ten genoegen van het bestuur aan te tonen dat de ontvanger van de financiële bijdrage op het moment van betaling beschikt over een nevenvestiging in Nederland met tenminste één werknemer in vaste dienst.”

Let op: deze aanvullende voorwaarden liggen in lijn met het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie Nederland d.d. 1 januari 2021 van het Filmfonds.

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de actuele Uitvoeringsregeling 2020 moet een aanvraag indienen via de ATF-webmodule onder Downloads in de menubalk. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘Aanvrager’ is en de distributeur de ‘Mede-aanvrager’. Zowel de Aanvrager als Mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging. 

Aansluiting NFPI – Filmfonds
Voor aanvragen voor filmprojecten die niet aan de nieuwe voorwaarden van het Reglement Stimuleringsmaatregel Filmproductie in Nederland (Reglement) per 1 augustus 2022 voldoen en die zijn of worden ingediend in de ATF-ronde van 11 juli geldt een overgangsregeling bij het Filmfonds. Deze aanvragen zullen worden beoordeeld op grond van het Reglement zoals deze gold tot 1 augustus 2022.

Indiendata
Informatie over indiendata van aanvraagrondes worden op deze website gepubliceerd. Het beschikbare budget voor een aanvraagronde wordt enkele weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van een aanvraagronde bekend gemaakt. Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.
Sluitingstijd is altijd 17.00 op de dag van de indiendatum! 

Deadline aanvraagrondes ATF 2022 (onder voorbehoud)

Let op: het ATF-bestuur werkt op verzoek van alle partners van het btw-convenant dat ten grondlaag ligt aan de Uitvoeringsregeling een nieuwe regeling uit. Mede hierdoor kan ronde III komen te vervallen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van een aanvraagronde wordt, op grond van de Uitvoeringsregeling 2020, bepaald wie in aanmerking komt voor een voorlopige bijdrage van het ATF. Binnen maximaal vier weken na sluitingsdatum worden de Aanvrager en Mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige-) toekenningsbrief.

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.
Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.