Alles is zoals het zou moeten zijn (2019) Penoza: The Final Chapter (2019) De Piraten van Hiernaast (2019)

Aanvraagronde II – sluitingsdatum 15 maart 2021 –  budget € 2,5 miljoen
(*onder voorbehoud van toezegging subsidie OCW)
Op 24 februari 2021 heeft het ATF bestuur het Uitvoeringsreglement 2020 aangepast na afstemming met de beroepsorganisaties. Het gaat om een aantal praktische verbeteringen. Onder meer wordt het puntenaantal ter vaststelling van de rangorde voortaan vastgesteld op basis van de Productiekosten van de Publieksfilm na aftrek van de post onvoorzien (wegingsfactor 30%).
Meer informatie vindt u onder Downloads.

Op 10 februari jl. heeft Minister Van Engelshoven in een brief aan de Tweede Kamer (ref.  26713578) toegelicht dat het Ministerie OCW extra middelen in zal zetten om makers in de creatieve en culturele sector tijdens de lockdown te ondersteunen. Zij stelt € 5 miljoen beschikbaar voor het Abraham Tuschinski fonds. Om aan te sluiten op Netherlands Production Incentive van het Nederlands Filmfonds met sluitingsdatum 15 april, stelt het ATF bestuur een aanvraagronde open, die sluit op 15 maart. Het maximaal beschikbare budget bedraagt € 2,5 miljoen. Publieksfilms met een productiebudget van minimaal € 1.500.000,- komen voor deze aanvraagronde in aanmerking.

Let op: Een bijdrage in deze ATF aanvraagronde zal worden gedaan ‘onder de opschortende voorwaarde dat voldoende gelden daadwerkelijk ter beschikking zijn gesteld aan het Abraham Tuschinski Fonds door de minister van OCW in het kader van de op 10 februari 2021 vanwege de COVID19-pandemie aangekondigde subsidie voor het Abraham Tuschinski Fonds.’
Het Filmfonds zal de ‘voorlopige bijdrage onder voorbehoud’ accepteren bij de beoordeling van de NVPI aanvraag.

Coronacrisis
Helaas zijn door de Covid19 pandemie ook in Nederland de bioscopen noodgedwongen gesloten. Vorig jaar waren door de coronacrisis de afdrachten aan het ATF fonds uit bioscoopkaartverkoop voor de ondersteuning van Nederlandse Publieksfilms zeer beperkt. Verschillende aanvraagrondes werden noodgedwongen uitgesteld en kwamen te vervallen. Uiteindelijk stelde het bestuur in december 2020 alsnog een aanvraagronde open, waarbij de laatste ronde 2020 en de eerste ronde 2021 werden samenvoegen. De uitslag van deze aanvraagronde is in januari bekend gemaakt.

Meer informatie over toegekende projecten: hier

Let op: het ATF bestuur volgt het oordeel van (en de afwikkeling door) het Filmfonds in geval van calamiteiten bij lopende filmproducties die rechtstreeks zijn gerelateerd aan de COVID19 pandemie.

Hulp bij lopende ATF-projecten
Indien lopende projecten door de corona-crisis tegen problemen aanlopen met betrekking tot een verstrekte ATF bijdrage, dan verzoek wij u ons hierover per mail te informeren via  info@abrahamtuschinskifonds.nl.
Vanzelfsprekend zal het bestuur zich inspannen om tot passende oplossingen te komen.

Aanvragen
Wie een beroep wil doen op de Uitvoeringsregeling 2020 moet een aanvraag indienen via de ATF-webmodule onder Downloads in de menubalk. Een aanvraag moet altijd door een producent én distributeur gezamenlijk gebeuren waarbij de producent de ‘Aanvrager’ is en de distributeur de ‘Mede-aanvrager’. Zowel de Aanvrager als Mede-aanvrager ontvangen, na indiening van de aanvraag, een automatische (‘no-reply’) bevestiging. 

Indiendata
Hieronder vindt u informatie over de indiendata van aanvraagrondes. Beschikbare budgetten worden in principe twee weken voorafgaand aan de sluitingsdatum van een aanvraagronde bekend gemaakt.  Iedere aanvraagronde kent één indiendatum. Aanvragen die na de sluitingsdatum worden ingediend voor de betreffende ronde worden niet in behandeling genomen.

Procedure en vervolg
Na sluiting van de ronde wordt, op grond van de Uitvoeringsregeling 2020, bepaald wie in aanmerking komt voor een bijdrage van het ATF. Binnen twee tot maximaal vier weken na sluitingsdatum worden de aanvrager en mede-aanvrager hiervan in kennis gesteld via een (voorlopige-) toekenningsbrief.

Deadline aanvraagrondes ATF 2021 (onder voorbehoud)
Sluitingstijd altijd 17.00 op de dag van de indiendatum!
Ronde I            (combinatie met laatste ronde 2020) 17 december 2020 |
                          Budget € 1,6 miljoen (afgerond)

Ronde II           15 maart 2021. Het beschikbare budget voor deze ronde is € 2,5 miljoen
Tot uiterlijk maandag 15 maart, 17.00 uur kunnen aanvragen worden ingediend voor Publieksfilms. De uitslag wordt uiterlijk donderdag 1 april 2021 bekendgemaakt.

 

Ronde III          [19 juli 2021] 
Ronde IV          [9 september 2021] 

Vragen
Voor eventuele vragen over inhoud of procedure kunt u contact opnemen via info@abrahamtuschinskifonds.nl
Alle vragen worden in principe schriftelijk afgehandeld.

Let op
Indien u dringende vragen heeft over aanpassingen in de Uitvoeringregeling per  februari 2020 dan kunt u contact opnemen met:
–  (distributeurs) Anne de Jong, directeur FDN (tevens voorzitter ATF).
Anne.de.Jong@nvpi.nl | 06 543 657 70
– (producenten) Gamila Ylstra voor de NAPA (tevens vicevoorzitter ATF).
gamila.ylstra@xs4all.nl | 06 218 542 52.

Informatie over de NFPI? Kijk op de website van het Filmfonds.